RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.06.2020 z powodu:
aktualizacja

Regulamin depozytów


REGULAMIN

W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA
Z DEPOZYTAMI WARTOŚCIOWYMI I PIENIĘŻNYMI
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin został opracowany na podstawie:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.182),
c) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537),
d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964),
e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz. U. z 1991 r. Nr 92, poz.441).

§ 2

Regulamin określa tryb postępowania z depozytami wartościowymi i pieniężnymi należącymi do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

§ 3

1. Depozytami wartościowymi są przedmioty wartościowe i dokumentarne.
2. Do przedmiotów wartościowych zalicza się:
a) pieniądze zagraniczne i złote monety,
b) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie (biżuteria),
c) zagraniczne papiery wartościowe,
d) krajowe papiery wartościowe,
e) pieniądze obiegowe polskie,
f) inne przedmioty uznane za wartościowe przez Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.
3. Do przedmiotów dokumentarnych zalicza się w szczególności weksle, skrypty dłużne, listy gwarancyjne, książeczki oszczędnościowe, książeczki czekowe i oryginalne dowody zabezpieczające prawa własności.

§ 4

1. Depozyty wartościowe przechowywane są w kasie pancernej w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w pokoju kasjera.
2. Za depozyty wartościowe pozostawione w kasie pancernej ponosi odpowiedzialność Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.
3. Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, jego rodzina, lub inne osoby uprawnione mogą przekazać przedmioty wartościowe do depozytu. Jeżeli nie widzą takiej potrzeby muszą zostać poinformowani, że Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nie złożone do depozytu. (Załącznik Nr 1).
4. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie depozytu jest kasjer.

II. TRYB POSTĘPOWANIA Z DEPOZYTAMI WARTOŚCIOWYMI

§ 5

1. Depozyt należy zabezpieczyć komisyjnie w sposób wykluczający wyjęcie lub zamianę przedmiotów bez naruszenia opakowania.
2. Komisję do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych i dokumentarnych powołuje dyrektor Domu.
3. Komisja bezpośrednio po przyjęciu przedmiotów depozytu właściwego sporządza w 3 egzemplarzach protokólarny spis przedmiotów.
4. Spis przedmiotów powinien zawierać następujące dane:
a) nazwisko i imię, datę urodzenia mieszkańca,
b) datę przyjęcia depozytu,
c) nazwisko, imię i stanowisko osób przyjmujących przedmioty,
d) nazwisko, imię i stanowisko osób obecnych przy sporządzaniu spisów przedmiotów, opakowaniu i opieczętowaniu,
e) szczegółowe opisanie przedmiotów (rodzaj, jakość, cechy szczególne i znaki uszkodzenia, ilość i wagę, itp.),
f) podpisy wyżej wymienionych osób.
5. Jeden egzemplarz spisu przedmiotów komisja składa wewnątrz opieczętowanego depozytu, drugi egzemplarz dołącza do teczki osobowej mieszkańca, która znajduje się u pracownika socjalnego, trzeci egzemplarz spisu komisja wydaje mieszkańcowi składającemu depozyt.
6. Na opakowaniu depozytów komisja zamieszcza napisy określające:
a) nazwisko i imię, datę urodzenia osoby składającej depozyt,
b) rodzaj depozytu,
c) numer księgi depozytów.

§ 6

1. Księgę depozytu prowadzi pracownik socjalny Domu.
2. Księga depozytu posiada ponumerowane strony, przesznurowane karty oraz przytwierdzone końce sznurka do ostatniej strony pieczęcią lakową lub naklejką z pieczątką firmową Domu. Obok pieczęci dyrektor Domu i główny księgowy stwierdzają cyfrowo i słownie ilość stron podpisami.
3. Księga depozytów zawiera następujące dane:
a) numer kolejny,
b) nazwisko i imię mieszkańca,
c) datę urodzenia i imiona rodziców,
d) datę przyjęcia depozytu,
e) rodzaj przedmiotu wartościowego – jakość, cechy, znak lub wartość depozytu pieniężnego (pieniądze zagraniczne),
f) datę wydania depozytu,
g) nazwisko i imię osób uczestniczących przy odbiorze depozytu,
h) podpis osoby odbierającej depozyt,
4. Księgę depozytów wraz z dowodami stwierdzającymi zapisy w niej należy przechowywać pod zamknięciem.

§ 7

1. Mieszkaniec otrzymuje swój depozyt za zwrotem pokwitowania depozytowego.
2. Przy odbiorze depozytu przez mieszkańca, osoby uczestniczące przy tej czynności muszą zwrócić uwagę, aby pieczęcie i opakowanie nie były naruszone. W razie stwierdzenia braku lub niezgodności między zawartością depozytu i spisem przedmiotów należy sporządzić komisyjnie protokół ustalający rodzaj braków, wysokość szkód oraz stan opakowania. Do tego protokołu należy dołączyć spis przedmiotów i opakowanie.
3. Komisja protokół z załącznikami kieruje do dyrektora Domu. Dyrektor Domu skieruje go do organu powołanego do ścigania przestępstw.


§ 8

1. W razie zgonu mieszkańca, depozyt wartościowy wydaje się jego prawnym spadkobiercom.
2. Podstawę do wydania depozytów stanowi każdorazowo sądowe postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku.
3. Osoba odbierająca depozyt (spadkobierca) kwituje odbiór podpisem i datą, ponadto pracownik socjalny Domu wpisuje czytelnie do księgi depozytów nazwisko i imię, numer dowodu osobistego danej osoby oraz nazwę organu, który wydał dowód.

§ 9

1. Jeśli nie będą podjęte depozyty wartościowe, Dom obowiązany jest wezwać osoby uprawnione do ich odbioru, wyznaczając3 letni termin w tym celu oraz wskazać tym osobom skutki nie podjęcia depozytu.
2. Nie podjęte depozyty wartościowe podlegają likwidacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz.1537)

III. TRYB POSTĘPOWANIA Z DEPOZYTAMI PIENIĘŻNYMI.

§ 10

1. Mieszkaniec może przekazać swoje oszczędności w postaci polskich pieniędzy do depozytu.
2. Pieniądze do depozytu przyjmuje kasjer i przechowuje w kasie pancernej, a następnie odprowadza na konto depozytowe w banku.
3. Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy prowadzi indywidualną ewidencję środków pieniężnych mieszkańców, które znajdują się na koncie depozytowym w banku.
4. Przed złożeniem depozytu mieszkaniec podpisuje zgodę na złożenie depozytu (Załącznik Nr 2).
5. Wypłata środków pieniężnych z konta depozytowego odbywa się na wniosek mieszkańca, opiekuna prawnego, ustanowionego przez Sąd kuratora lub osoby upoważnionej przez mieszkańca.
6. Z konta depozytowego mogą być przekazywane środki finansowe za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, za leki i pampersy.
7. Mieszkaniec jeżeli nie jest ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie ma prawo pobrać z depozytu dowolnie wysoką kwotę. Nie można wprowadzać ograniczeń co do wysokości kwoty wypłacanej z depozytu.
8. Mieszkaniec ma prawo upoważnić dowolną osobę lub osoby do dysponowania swoimi pieniędzmi, o ile nie jest on częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony. Upoważnienie może być potwierdzone notarialnie Załącznik Nr 3). Dotychczasowe upoważnienia potwierdzone notarialnie zachowują ważność.
9. Jedynie osoba upoważniona ma prawo do wypłacenia pieniędzy z depozytu.
10. Każdy mieszkaniec, który nie jest ubezwłasnowolniony ma prawo upoważnić pracownika Domu do dokonywania niezbędnych zakupów służących zaspakajaniu bieżących potrzeb życiowych (Załącznik Nr 4). Pracownik zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu w którym prowadzi bieżące rozliczenia gotówki udokumentowane.
11. Mieszkaniec może zrezygnować z przechowywania pieniędzy w depozycie bez podawania przyczyny (Załącznik Nr 5).
12. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych depozytem mieszkańca może dysponować tylko ustanowiony przez Sąd opiekun prawny. Może on upoważnić pracownika Domu do dokonywania zakupów w celu zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych.
13. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej opiekun prawny znaczne kwoty pieniężne z depozytu gotówkowego może pobierać za zgodą sądu. Opiekun prawny może bez zgody sądu dokonywać zakupu rzeczy, które są niezbędne do zaspokojenia elementarnych potrzeb bytowych i zdrowotnych.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. W przypadku opuszczenia Domu przez mieszkańca na dłuższy okres czasu (urlop, pobyt w szpitalu, itp.) i nie przekazania przedmiotów wartościowych i dokumentarnych do depozytu, dokonuje się spisu tych przedmiotów w pokoju w którym przebywał.
2. Komisję spisową powołuje Dyrektor Domu. W skład komisji wchodzi przedstawiciel mieszkańców Domu.
3. Spisane przedmioty wartościowe i dokumentarne należy odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do depozytu.
4. Przepisy instrukcji zawarte w punktach 1 – 3 mają odpowiednio zastosowanie również w przypadku śmierci mieszkańca.

§ 12

1. W przypadku śmierci mieszkańca depozyt wartościowy i pieniężny może być wydany wyłącznie spadkobiercom wymienionym w postanowieniu sądu o nabyciu spadku.
2. Osoba uprawniona do depozytu po śmierci mieszkańca jest powiadamiana o konieczności wdrożenia postępowania sądowego i trzyletnim terminie odbioru depozytu.
3. W przypadku gdy nie jest znane miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego, przechowujący depozyt występuje do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie tego miejsca.
4. W przypadku gdy uprawniony nie jest znany albo nie jest możliwe ustalenie jego miejsca zamieszkania albo siedziby na podstawie ewidencji, rejestrów lub zbiorów danych, wezwanie do odbioru może nastąpić po upływie 3 lat od dnia złożenia przedmiotu do depozytu.
5. W przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Jeżeli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5.000 zł., przechowujący zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Likwidacja niepojętych depozytów w domach pomocy społecznej, działających jako jednostki sektora finansów publicznych reguluje ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz.1537).
7. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy powołuje komisję do kontroli postępowania z depozytami raz w roku.


 ZałącznikiOpublikował: Justyna Cichawa
Publikacja dnia: 10.06.2014
Podpisał: Krzysztof Wylon
Dokument z dnia: 11.10.2013
Dokument oglądany razy: 4 030
Wersja do druku