RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy


REGULAMIN


ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH

W DRZEWICY

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy, ul. Stawowa 21/25 zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami).
5. Statutu Powiatu Opoczyńskiego.
6. Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Opoczyńskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
2. Nadzór nad jakością działań oraz przestrzeganie standardu usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy:
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy
4. Dom jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób dorosłych, przewlekle,
somatycznie chorych, obojga płci.
5. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę pielęgnacyjno – opiekuńczą dostosowaną do ich stanu zdrowia oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, religijne.
6. Celem Domu jest stworzenie możliwości godnego i spokojnego życia mieszkańców.
7. Dom jest jednostką o zasięgu ponadgminnym.
8. W miarę potrzeb i możliwości Dom może świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego.


ROZDZIAŁ II

ZASADY FUNKCJONOWANIA DOMU

§ 2

1. Do Domu przyjmowane są osoby skierowane przez właściwy organ na pobyt stały lub okresowy.
2. Pobyt w Domu jest odpłatny. Odpłatność w formie decyzji administracyjnej ustala organ kierujący osobę do Domu Pomocy Społecznej. Szczególne zasady ustalania opłat oraz sposób i tryb pobierania odpłatności regulują odpowiednie przepisy.
3. Osobę skierowaną do Domu na pobyt stały, melduje się na pobyt stały, chyba że osoba ta lub jej przedstawiciel ustawowy wystąpi z wnioskiem na pobyt czasowy a później na pobyt stały.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
5. Dom w zakresie i poziomie usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
6. W Domu działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. W opracowaniu indywidualnych planów wspierania mieszkańców uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca Domu.
7. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu” wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. „Pracownicy pierwszego kontaktu” działają w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

ROZDZIAŁ III

ZAKRES I POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 3

1. Dom świadczy usługi:
1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsca zamieszkania to znaczy pokoje wyposażone w niezbędny sprzęt (łóżka, tapczany, szafa, stół, krzesła, szafki nocne, fotele, radio), ponadto pokoje wyposażone są w system przyzywowo – alarmowy,
b) wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywnościowych (3 posiłki dziennie, posiłek dodatkowy oraz posiłek dietetyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza). Posiłki może mieszkaniec spożywać w stołówce, w pokoju mieszkalnym. Osoby leżące są karmione,
c) odzież, obuwie,
d) utrzymanie czystości.
2) usługi opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
3) usługi wspomagające polegające na:
a) umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców
c) umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych, między innymi zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
d) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych, udziału w imprezach kulturalnych i towarzyskich, korzystanie z biblioteki i codziennej prasy,
e) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
h) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków,
i) stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
j) zapewnieniu warunków godnego umierania, sprawiania pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
2. Ustala się następujące zasady przebywania osób odwiedzających na terenie Domu:
a) odwiedziny mogą odbywać się codziennie w godzinach 09.00 – 20.00,
b) osoba odwiedzająca zgłasza swój pobyt w gabinetach pielęgniarskich i podaje kogo odwiedza,
c) odwiedziny mogą odbywać się w pokoju mieszkańca pod warunkiem, że zgodę wyrazi współlokator. W sytuacji braku takiej zgody, odwiedziny odbywają się w pokoju gościnnym,
d) pracownicy Domu są uprawnieni do egzekwowania obowiązującego regulaminu Domu od osób odwiedzających mieszkańców,
e) zabrania się przebywania na terenie Domu osób pod wpływem alkoholu lub zachowujących się z naruszeniem zasad dobrych obyczajów i współżycia społecznego.
3. Zakres usług o których mowa w § 3 pkt. 1 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.
4. Dom świadczy również usługi w zakresie usług zdrowotnych na zasadach określonych w § 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.


ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

§ 4

Mieszkaniec Domu ma prawo:

1. Organizowania samorządu, którego reprezentantem jest Rada Mieszkańców, jest ona wybieralnym organem społecznym.
2. Wskazania pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
3. Podmiotowego traktowania, szacunku i życzliwości ze strony pracowników Domu.
4. Wyżywienia, w tym dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza.
5. Zachowania samodzielności i wyboru stylu życia, dostosowanego do swojego poziomu sprawności, w tym między innymi do wyboru:
w określonych granicach, pory i miejsca spożywania posiłków,
pory udawania się na spoczynek,
rodzaju kąpieli zgodnie z nawykami,
wybór odzieży niezależnie od tego czy kupuje ją sam, czy zakupuje Dom.
6. Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
7. Zachowania własnego poglądu i stosunku do religii, praktykowania swojej religii oraz do uczestnictwa w obrzędach religijnych w środowisku.
8. Uczestnictwa w działalności społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Domu i środowisku lokalnym.
9. Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i do korzystania z nich w razie potrzeby.
10. Składania do depozytu przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy. (Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze nie złożone do depozytu)
11. Posiadanie własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich posiadanie.
12. Zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności:
pracy w terapii zajęciowej,
udziału w kulturze,
rehabilitacji.
13. Zgłaszanie skarg i wniosków.
14. Kontaktów z rodziną i osobami bliskimi oraz do uzyskania z ich strony opieki i pomocy w formach i zakresie dostosowanym do regulaminu Domu.
15. Przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora Domu lub pracownika przez niego wyznaczonego, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub sądu rodzinnego.
16. Zwrot opłaty za pobyt w Domu przysługujący z tytułu nieobecności na zasadach uregulowanych odpowiednimi przepisami.
17. Zapewnienie warunków godnego umierania i sprawianiu zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu zgodnie z jego wyznaniem i miejscowym zwyczajem.

§ 5

Obowiązkiem mieszkańca jest:

1. Mieszkaniec w chwili zgłoszenia się do Domu winien przedstawić pracownikowi socjalnemu dowód osobisty.
2. Dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, porządek w swoim najbliższym otoczeniu.
3. Współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb.
4. Przestrzeganie zasad współżycia, Regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych, swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym, nie nadużywać alkoholu.
5. Ponoszenie opłat za pobyt w Domu.
6. Informowanie personelu o zamiarze opuszczenia Domu.
7. Dbanie o mienie Domu.


ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6

1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za całokształt jego działalności.
2. Strukturę Domu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Do obowiązków Dyrektora należy:
1) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego wykorzystanie przydzielonych funduszy zachowując zasady gospodarności i dyscypliny budżetowej, pełne i prawidłowe wykorzystanie istniejącej bazy,
2) merytoryczna i formalna prawidłowość podejmowania decyzji, rozstrzygnięć związanych z kierowaniem Domem, ustalaniem i przestrzeganiem regulaminu wewnętrznego jednostki i zatrudnieniem personelu zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi oraz potrzebami Domu,
3) powołanie zespołu doradczego do spraw socjalnych, którego działalność określa odrębny regulamin. Regulamin nadaje Dyrektor Domu,
4) egzekwowanie od podległych mu pracowników należytego wykonywania swoich obowiązków, w tym sumiennego prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji,
5) właściwe organizowanie życia mieszkańców Domu, poszanowanie praw i godności ludzkiej mieszkańców, zagwarantowanie mieszkańcom godnego życia i umierania oraz sprawianie pogrzebu zgodnie z wolą i wyznaniem mieszkańca.
6) integracja Domu i jego mieszkańców ze środowiskiem, tworzenie warunków oraz czuwanie nad procesem adaptacji nowych mieszkańców,
7) wykonywanie Zarządu Domu w ramach posiadanego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu,
8) przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i sanitarno – higienicznych,
9) w czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go główny księgowy lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik.


§ 7

1. W skład struktury organizacyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) dział finansowo – księgowy,
2) dział administracyjno – gospodarczy,
3) dział terapeutyczno – opiekuńczy.

§ 8

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Do podstawowych zadań działu należy:
1. Prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Domu.
4. Przygotowanie planów finansowych jednostki.
5. Analiza wykonania planów finansowych jednostki.
6. Kierownikiem działu finansowo – księgowego jest główny księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi i odpowiedzialny jest między innymi za:
1) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego wykorzystanie przydzielonych jednostce funduszy, zachowując zasady gospodarności i dyscypliny budżetowej,
2) dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentów, merytoryczny nadzór nad całością prac związanych z rachunkowością Domu,
3) prawidłowe zabezpieczenie mienia Domu i jego środków finansowych:
7. Głównemu księgowemu podlega st. księgowy – kasjer.
8. Zakresy czynności dla poszczególnych pracowników działu finansowo – księgowego opracowuje główny księgowy w porozumieniu z Dyrektorem.


§ 9

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

1. Pracownicy działu administracyjno – gospodarczego podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Domu.
2. Do podstawowych zadań działu należy:
1) organizowanie pracy zapewniające prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Domu,
2) zatrudnianie personelu zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami w tym zakresie,
3) współpraca z Dyrektorem w wykonywaniu zadań wynikających z regulaminów i innych obowiązujących przepisów,
4) zapewnienie dostaw potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Domu,
5) prawidłowe żywienie mieszkańców zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie,
6) dbanie o prawidłową pracę wszystkich urządzeń technicznych,
7) prowadzenie pełnej dokumentacji akt osobowych, przestrzeganie tajemnicy w tym zakresie oraz dbałość o ich przechowywanie,
8) ścisłą współpracę z głównym księgowym oraz kierownikiem działu terapeutyczno – opiekuńczego,
9) całokształt prac z zakresu organizacji prawnej,
10) koordynowanie pracy na poszczególnych stanowiskach w celu zapewnienia dobrej obsługi technicznej zakładu,
11) zabezpieczenie w odpowiednią temperaturę pomieszczeń Domu,
12) zabezpieczenie obiektu w ciepłą i zimną wodę,
13) zabezpieczenie obiektu w sprawny sprzęt techniczny,


14) dbałość o porządek wokół obiektu i w obejściu,
15) nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń oraz ich remontów,
16) organizację i zakup środków trwałych i wyposażenia zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych,
17) zabezpieczenie obiektów Domu oraz wyposażenia przed kradzieżą i zniszczeniem,
18) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz rocznego umorzenia.
3. W skład Działu Administracyjno – Gospodarczego wchodzą:
1) inspektorzy administracyjni,
2) st. inspektor ds. gospodarczych,
3) szef kuchni,
4) kucharki,
5) praczki,
6) konserwator.
4. Zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Działu Administracyjno – Gospodarczego opracowuje wyznaczony inspektor administracyjny w porozumieniu z Dyrektorem.

& 10

DZIAŁ TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZY

1. Do podstawowych zadań działu należy:
1) sprawowanie opieki pielęgnacyjno – opiekuńczo – pielęgniarskiej nad mieszkańcami z zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa, godnego życia, niezależności, intymności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem mieszkańców, przestrzeganie tajemnicy oraz dbanie o jej właściwe zabezpieczenie,
3) umożliwienie mieszkańcom korzystania z opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
4) umożliwienie mieszkańcom rozwijania własnej osobowości a w miarę możliwości aktywizacja poprzez dostęp do terapii zajęciowej, imprez kulturalnych, zaspakajanie potrzeb religijnych przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych,
5) organizacja terapii zajęciowej w pracowni terapii zajęciowej, świetlicy lub pokojach mieszkalnych,
6) umożliwienie korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego, a także umożliwienie zapoznania z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej,
7) organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych.
2. Do zadań Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego działającego w ramach Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego należy:
1) określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług świadczonych przez Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca,
2) opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja,
3) ustalenie planu działań zmierzających do adaptacji nowych mieszkańców do warunków Domu,
4) ustalenie wspólnie z każdym mieszkańcem „pracownika pierwszego kontaktu”, który koordynuje działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
3. Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego bezpośrednio podlega Dyrektorowi i odpowiedzialny jest między innymi za:
1) kierowanie pracą podwładnych pracowników w sposób efektywny,
2) zabezpieczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i pożarem,
3) koordynowanie pracą: pielęgniarek, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, opiekunek, pokojowych w celu zapewnienia właściwej opieki nad mieszkańcami,
4) dbanie o zdrowie mieszkańców oraz nadzorowanie i kontrolowanie podległego personelu w wykonywaniu wydawanych poleceń,
5) zorganizowanie właściwej opieki nad mieszkańcami z uwzględnieniem oddziaływań socjalno – terapeutycznych, terapii zajęciowej i zagospodarowanie czasu uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców,
6) stworzenie warunków i motywowanie podległego personelu do podnoszenie swoich kwalifikacji,
7) prowadzenie akt mieszkańców, przestrzeganie tajemnicy w tym zakresie oraz właściwe ich zabezpieczanie,
8) nadzorowanie zasad bhp i p. poż., przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników.
4. Kierownikowi Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego podlegają:
1) kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) pielęgniarki,
3) kapelan
4) pracownik socjalny,
5) instruktor terapii zajęciowej,
6) opiekunki,
7) pokojowe.
5. Szczegółowy zakres obowiązków i czynności dla pracowników działu opracowuje kierownik działu w porozumieniu z Dyrektorem.
Opublikował: Justyna Cichawa
Publikacja dnia: 22.10.2013
Podpisał: Krzysztof Wylon
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 378