RSS
A A A
SmodBIP


Zapraszenie do złożenia ofert na realizację zadania pt. „Sukcesywna dostawa leków oraz innych produktów leczniczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy”

Nie podlegający Ust., zakończony, rozstrzygnięty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (POBIERZ)

Drzewica, 04.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania

pt. „Sukcesywna dostawa leków oraz innych produktów leczniczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy”

I. Zamawiający:

Powiat Opoczyński , Opoczno ul. Kwiatowa 1A

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy

ul. Stawowa 21/25,

26-340 Drzewica

Tel. 48-383-37-71

e-mail: dps@dpsdrzewica.pl

REGON: 000296029

NIP: 768-17-89-238

II. Przedmiot zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa leków oraz innych produktów leczniczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych w Drzewicy”

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę leków oraz innych produktów leczniczych do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 8.00 do 15.00 w ciągu 24 godzin od poniedziałku do piątku na podstawie recept wystawionych przez lekarza oraz zapotrzebowania wystawionego przez upoważnione osoby z DPS Drzewicy.

Dostawy realizowane będą 2 razy w tygodniu, a w pilnych przypadkach np. zlecenie lekarza dotyczące podania antybiotyku na żądanie. Wykonawca dostarcza leki podpisane na opakowaniu nazwiskiem i imieniem pacjenta. Realizacja dostaw uzgadniana będzie telefonicznie w zależności od potrzeb.

2. Ceny leków wg złożonego formularza ofertowo -cenowego , stanowiącej (załącznik nr 1) do zapytania ofertowego będący integralną częścią umowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany cen w okresie trwania umowy, z wyjątkiem zmiany zasad refundacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany leków, która jest uzależniona od zleceń Lekarza leczącego i stanu zdrowia mieszkańców.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu leków nie ujętych w kosztorysie cenowym, które będą uzależnione od indywidualnych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze stanu zdrowia mieszkańców.

4. Wszystkie leki powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu, które znajdują się w siedzibie Dostawcy.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

III. Warunki płatności

1. Należność płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury Vat. Wykonawca wystawia faktury po każdej dostawie leków.

IV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  • Pielęgniarka koordynująca – tel.: 48 383-37-71

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowo- cenowym stanowiącym (załącznik Nr 1)

2. Do oferty należy dołączyć aktualne zezwolenie na prowadzenie apteki.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej czytelnie w sposób trwały oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

3. Wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

VI. Opis sposobu wypełnienia oferty.

1. Zamawiający dopuszcza dostarczanie leków synonimowych (generycznych) pod warunkiem, że będą tożsame z zamawianymi produktami farmaceutycznymi, tj. będą miały tą samą nazwę chemiczną oraz dawkę.

3. W sytuacji, kiedy zaprzestano produkcji danego leku, lub lek został wycofany z obrotu i z przyczyn obiektywnych nie można go zastąpić lekiem równoważnym (zamiennikiem), należy w formularzu ofertowym podać informację, że dany preparat nie jest produkowany i nie ma zamienników oraz go nie wyceniać.

4. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę na każdy lek i nie może jej zmienić. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę będzie sporządzona umowa.

VII. Powiadomienie

1. Zamawiający powiadomi wszystkich o wyborze najkorzystniejszego oferenta, z którym następnie podpisze umowę.

VIII. Składanie ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16-03-2020 r. do godziny 12.00 w formie:

pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy

ul. Stawowa 21/25, 26-340 Drzewica w kopercie z dopiskiem „Sukcesywna dostawa leków oraz innych produktów leczniczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy”,

elektronicznej na e-mail: dps@dpsdrzewica.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowo- cenowy – (załącznik nr 1)

2. Wzór umowy ( załącznik nr 2)

3. Klauzula informacyjna RODO ( załącznik nr 3)

Dyrektor

Agnieszka Brola

Opublikował: Agnieszka Brola
Publikacja dnia: 04.03.2020 08:15
Dokument oglądany razy: 288
Nie podlega Ustawie